Przetargi.pl
Usługa koszenia trawy na terenach zarządzanych przez ZZK

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 778 400 , fax. 717 777 506
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  ul. Św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 778 400, fax. 717 777 506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa koszenia trawy na terenach zarządzanych przez ZZK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszenie trawy na terenach zarządzanych przez ZZK Zakres usługi obejmuje m.in.: 1)przygotowanie terenu przed koszeniem trawy, 2)koszenie trawy, 3)uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadów zielonych oraz zebranych zanieczyszczeń po skoszeniu trawy. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedno lub więcej zadań. Zamawiający w celu usprawnienia zarządzania zasobem Gminy Wrocław podzielił go na rejony. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie usługi koszenia trawy na terenach Gminy Wrocław, powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Podział na zadania przedstawia się następująco: Zadanie Nr 1 Rejon A, B, H, I, F, G, J Powierzchnia, na której ma być wykonywana usługa koszenia trawy: 98 693,41 m2. Zadanie Nr 2 Rejon Ł, O, P, T Powierzchnia, na której ma być wykonywana usługa koszenia trawy: 151 822,10 m2. Zadanie Nr 3 Rejon R, S, U Powierzchnia, na której ma być wykonywana usługa koszenia trawy: 397 684,07 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Zadanie nr 2 – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Zadanie nr 3 - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach