Przetargi.pl
Usługa konserwacji ogólnobudowlanej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz w lokalach użytkowych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2020-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 15259640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji ogólnobudowlanej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz w lokalach użytkowych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: usługi konserwacji ogólnobudowlanej i zabezpieczania awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz lokalach użytkowych należących do mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Przedmiotem usługi jest zapewnienie pełnej sprawności i bezpieczeństwa mechanicznych instalacji budynkowych przez wykonywanie czynności obsługi i konserwacji budynków oraz 24-godzinnego pogotowia awaryjnego. W zakres prac konserwacyjnych objętych zamówieniem wchodzą czynności przewidziane do okresowego wykonywania zawarte w instrukcjach obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń mechanicznych zainstalowanych w budynkach i stanowiących ich wyposażenie, w tym elementów konstrukcyjnych i architektonicznych, a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych instalacji i urządzeń, jak również czynności konieczne do bezzwłocznego wykonania w wyniku stwierdzonych przez Wykonawcę lub zgłoszonych mu przez Zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji, urządzeń i elementów budynków, bądź ich konstrukcji, w tym prace zabezpieczające. Wykaz czynności dla wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji ogólnobudowlanej i zabezpieczania awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz lokalach użytkowych należących do mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.: I. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. Systematyczną kontrolę stanu wyposażenia budynków, takich jak stolarka otworowa, okładziny klatek schodowych, podestów i innych wewnętrznych ciągów pieszych co najmniej raz w tygodniu. 2. Systematyczną kontrolę stanu technicznego ciągów pieszych na terenie nieruchomości i ciągów jezdnych co najmniej raz w tygodniu. 3. Sprawdzanie stanu ścian i tynków klatek schodowych, piwnic i elewacji co najmniej raz w tygodniu. 4. Stałą, przynajmniej raz w tygodniu, kontrolę działania bram garażowych. 5. Kontrolę działania samozamykaczy, okuć budowlanych, zamków i klamek, co najmniej raz w tygodniu. 6. Konserwacje drzwi do wszystkich pomieszczeń wspólnych w budynkach, w tym smarowanie zawiasów, co najmniej jeden raz w miesiącu, usuwanie na bieżąco zacięć i niesprawności zamków i klamek. 7. Konserwacje okien w budynkach, z wyjątkiem okien w lokalach mieszkalnych, w tym sprawdzanie szczelności i sprawności działania okien, co najmniej raz w miesiącu, regulacje okuć i usuwanie niesprawności. 8. W budynkach przy ul. Kłobuckiej 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C i 18D, ponadto sprawdzanie sprawności zabezpieczeń okien na klatkach schodowych przed ich otwarciem w płaszczyźnie pionowej i niezwłoczne usuwanie uszkodzeń zabezpieczeń. 9. Sprawdzanie stanu szyb w oknach i drzwiach części wspólnej budynków co najmniej raz w tygodniu. 10. Konserwację lokatorskich skrytek pocztowych i sprawdzenie ich stanu technicznego co najmniej raz w miesiącu. 11. Konserwacje bram garażowych, w tym m.in.: a) codzienne sprawdzanie sprawności technicznej bram, b) usuwanie zacięć i niesprawności działania, c) smarowanie prowadnic, zgodnie z instrukcją obsługi, d) sprawdzanie działania i usuwanie niesprawności czujników i wyłączników awaryjnych bram. 12. Konserwacje wyposażenia placów zabaw i boiska sportowego, w tym: a) sprawdzanie stanu technicznego nawierzchni, przynajmniej raz w tygodniu, b) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i boiska sportowego, sprawdzanie osadzenia urządzeń zabawowych i sportowych w podłożu i zabezpieczenie zagrożeń, przynajmniej raz w tygodniu, c) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek placów zabaw i boiska sportowego objętych gwarancją i rękojmią, bądź wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych lub wymagających podjęcia działań specjalistycznych, d) likwidacja luzów i dokręcanie elementów mocujących w celu zapobieżenia wypadkom, e) przygotowanie urządzeń zabawowych i sportowych do okresu zimowego przez właściwe ich zakonserwowanie, f) smarowanie elementów ciernych lub inna ich konserwacja, w zakresie niezbędnym do utrzymania sprawności technicznej, jeżeli jest to wymagane przez warunki techniczne lub instrukcje obsługi urządzeń, 13. Konserwacje altan śmietnikowych, zabezpieczanie usterek bramek wejściowych i pokryć dachowych altan oraz sprawdzanie ich stanu technicznego co najmniej raz w miesiącu. 15. Konserwacje innych, niewymienionych w niniejszym zakresie, urządzeń mechanicznych w budynkach i na terenach przyległych, z wyjątkiem elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych. 16. Powiadamianie służb miejskich w przypadkach stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa i życia mieszkańców. II. Ponadto: 1. Wykonawca będzie uczestniczył w okresowych kontrolach obiektów budowlanych oraz niezwłocznie wykonywał wynikające z nich zalecenia w zakresie mechanicznych instalacji budynkowych. 2. Wykonawca pozostawi instalacje, urządzenia, systemy oraz miejsce wykonywanej pracy po każdorazowym przeglądzie, konserwacji w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a także w czystości i porządku. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powstałych awarii jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, w celu usunięcia powstałego zagrożenia dla mieszkańców/użytkowników oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego, a tym samym do wyeliminowania nieplanowanych kosztów dla Zamawiającego w czasie reakcji określonym w § 6 ust. 3 umowy. Jedocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powstaniu awarii lub o otrzymaniu zgłoszenia od najemców/użytkowników lokali o powstałej awarii, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie lub wiadomości „sms”. 4. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń i awarii/prac konserwacyjnych który będzie dostępny na każde żądanie Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 7 umowy. 5. Zlecenie zakupu materiałów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy musi być poprzedzone zawiadomieniem Zamawiającego o konieczności wymiany danego materiału/elementu na nowy w związku z niemożliwym do naprawienia uszkodzeniem dotychczasowego. W zawiadomieniu należy określić typ i rodzaj materiału, który podlega wymianie na nowy oraz miejsce, gdzie musi nastąpić wymiana materiału/elementu. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności wynikające z przedmiotu umowy stanowiącej realizację zamówienia na usługę konserwacji ogólnobudowlanej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz lokalach użytkowych, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. usługi konserwacji ogólnobudowlanej, zabezpieczania awarii (pogotowia awaryjnego) mechanicznych instalacji budynkowych w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz w lokalach użytkowych. 4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności[1] bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 5. W razie niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 5 umowy. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy oraz: a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ c) zestawienie obiektów objętych przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2 do wzoru umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 96.000,00 złotych brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Dla wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a) SIWZ. Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.1. SIWZ. a) Wypełnionego elektronicznego formularza ofertowego dostępnego i generowanego poprzez Platformę b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.1) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Dla wykonawców składających ofertę w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b) SIWZ . Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.2. SIWZ. a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.2) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa:  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a), lub  oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie - w przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b), powinien był załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: • postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, • wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, • ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1) lit. c), 10.1.2) lic. c) i 10.2) SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach