Przetargi.pl
Usługa kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń kopiujących będących na wyposażeniu jednostek policji woj. Świętokrzyskiego. Postępowanie nr 49/PN/2016

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 12
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń kopiujących będących na wyposażeniu jednostek policji woj. Świętokrzyskiego. Postępowanie nr 49/PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stała usługa materiałowo-serwisowa obejmująca naprawy, konserwacje i regularne przeglądy oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek policji garnizonu świętokrzyskiego w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych kopii. Serwis techniczny oraz naprawy muszą być wykonywane w zakresie zapewniającym stałe (ciągłe) utrzymanie kserokopiarek w pełnej sprawności techniczno - użytkowej przez okres obowiązywania umowy (24 miesiące). Usługa obsługi serwisowej będzie obejmować: koszt robocizny wykonanie konserwacji bieżącej, regulacji i przeglądów okresowych w zakresie i terminach określonych przez producentów poszczególnych kopiarek (co najmniej raz na 3 miesiące), koszt robocizny bieżących napraw kserokopiarek, koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego i poszczególnych jednostek, koszt zakupu, dostawy i wymiany oryginalnych materiałów eksploatacyjnych urządzenia kserograficznego w ilości wynikającej z liczby wykonywanych kopii, z wyjątkiem papieru, serwis z czasem reakcji nie dłuższym niż 16 godzin od momentu zgłoszenia (telefon, fax, e-mail), dostarczenie urządzenia zastępczego w terminie 48 godzin w przypadku usterki niemożliwej do usunięcia. Wysokość opłat za korzystanie z urządzenia zastępczego będzie iloczynem ilości wykonanych kopii na tym urządzeniu i ceny brutto dziesięciu kopii. Zastępcze urządzenie kopiujące musi gwarantować wydajność i jakość kopii nie gorszą niż urządzenie Zamawiającego. Łączny czas wykonania obsługi serwisowej nie może przekraczać 14 dni roboczych, koszt wykonania niezbędnych regulacji w celu wykonania kopii dobrej jakości, kopie testowe wykonane podczas konserwacji lub naprawy będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych kopii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503132004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach