Przetargi.pl
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I WOKÓŁ BUDYNKÓW SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 71-165 Szczecin, Mickiewicza 163
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE
  Mickiewicza 163
  71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 812734021
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczecin.sa.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I WOKÓŁ BUDYNKÓW SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Apelacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz kompleksowe utrzymanie czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie.Część II - kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:DLA CZĘŚCI NR 1: 5.000,00 zł.DLA CZĘŚCI NR 2: 1.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1.dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy części nr 1 i 2.1.2.dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy części nr 1 i 2.1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy części nr 1 i 2.1.4. dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca oświadczy, że:a) DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 -Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub aktualnie wykonuje należycie minimum dwa zamówienia (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów) o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jedenz wykonawców w całości.b) DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 -Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub aktualnie wykonuje należycie minimum dwa zamówienia (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów) o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każde, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jedenz wykonawców w całości.W przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę na dwie części Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów) o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca do upływu terminu składania ofert wykonał usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie/obiektach biurowym przez okres minimum 6 miesięcy.Niedopuszczalne jest łączenie zamówień wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 1 zamówienie spełniającą wymagania Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach