Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 543 615 , fax. 818 543 615
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
  Lubelska 68
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 543 615, fax. 818 543 615
  REGON: 43272510200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zkgzl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów poprzez realizację następujących zadań: Zadanie nr 1 (Część 1 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zadanie nr 2 (Część 2 Zamówienia) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia Zadanie nr 3 (Część 3 Zamówienia) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń Zadanie nr 4 (Część 4 Zamówienia) Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku Zadanie nr 5 (Część 5 Zamówienia) Ubezpieczenia komunikacyjne 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów (OC p.p.m.) 2. Ubezpieczenie auto-casco (AC) 3. Ubezpieczenie assistance pojazdów (ASS) 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 381). W przypadku gdy Wykonawca nie posiada powyższych uprawnień, umowa współpracy z podmiotem posiadającym niniejsze uprawnienie, nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. W tym zakresie niemożliwe jest posiłkowanie się uprawnieniami podmiotu trzeciego, nawet jeśli ten podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę w powyższej sytuacji jest możliwe jedynie poprzez wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia z podmiotem dysponującym odpowiednimi uprawnieniami. Posiadanie uprawnień przez członka konsorcjum, który będzie wykonywał dany rodzaj czynności, do którym wymagane są uprawnienia, oznacza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach