Przetargi.pl
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 73 985, , fax. 58 622 55 88
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Experyment w Gdyni
  Al. Zwycięstwa 96/98
  81-451 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 73 985, , fax. 58 622 55 88
  REGON: 22171524500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.experyment.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie (podstawowa usługa sprzątania – „serwis nocny”) i utrzymanie czystości („serwis dzienny”) w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, o łącznej powierzchni ok. 5 400 m2, w sposób określony w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz zarządzanie zamówieniem rozumiane jako stały nadzór nad jakością wykonywania usługi, wyznaczenie koordynatora/ów usługi, stała współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia. Wymagane jest włączenie w realizację usługi technologa obowiązanego do zapewnienia optymalnych metod i środków czyszczenia eksponatów i elementów budynku, przeszkolenie pracowników Wykonawcy oraz dostępnego dla Zamawiającego w celu konsultacji (także w obiekcie). W ramach usługi konieczne jest zapewnienie odpowiedniego, zaakceptowanego przez Zamawiającego ubioru dla pracowników „serwisu dziennego”. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach