Przetargi.pl
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i dzieci pracowników Zamawiającego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91205 Łódź, ul. Aleksandrowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 721 913 , fax. 422 721 912
 • Data zamieszczenia: 2017-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
  ul. Aleksandrowska
  91205 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 721 913, fax. 422 721 912
  REGON: 29428900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wompcpl.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i dzieci pracowników Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i dzieci pracowników Zamawiającego. Aktualna liczba ubezpieczonych 198 osób (w tym współmałżonkowie oraz dzieci pracowników). Obecnie u Zamawiającego funkcjonują dwa warianty ubezpieczenia. Liczba osób ubezpieczonych w Wariancie I 149 osób, a w Wariancie II 49 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Program Ubezpieczeniowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli posiada uprawnienia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1844), lub dla podmiotów rozpoczynających działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59 poz. 344 ze zmianami) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach