Przetargi.pl
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 618 330 087
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 618 330 087
  REGON: 32785300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Wychowania Fizycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Akademii Wychowania Fizycznego, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci. 2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie dotychczas ubezpieczone osoby, w tym wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie. 3. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych. 4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 6. Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca wykaże, że posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną