Przetargi.pl
Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 11 szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski ,w związku z realizacją przez Gminę Sokołów Małopolski projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-032/12 pn. Indywidualizacja- prosta droga do sukcesu realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Sokołów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 7729019 , fax. (017) 7729019
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. (017) 7729019, fax. (017) 7729019
  REGON: 69058213400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 11 szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski ,w związku z realizacją przez Gminę Sokołów Małopolski projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-032/12 pn. Indywidualizacja- prosta droga do sukcesu realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 11 szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski ,w związku z realizacją przez Gminę Sokołów Małopolski projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-032/12 pn.Indywidualizacja- prosta droga do sukcesu realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sokolow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach