Przetargi.pl
Usługa druku plakatów, ulotek, pocztówek i katalogów na potrzeby Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Dom Pracy Twórczej w Wigrach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-412 Stary Folwark, Wigry
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5637000 , fax. 087 5637000
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pracy Twórczej w Wigrach
  Wigry
  16-412 Stary Folwark, woj. podlaskie
  tel. 087 5637000, fax. 087 5637000
  REGON: 79017202500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku plakatów, ulotek, pocztówek i katalogów na potrzeby Domu Pracy Twórczej w Wigrach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi druku niżej wymienionych plakatów, ulotek, pocztówek i katalogów promujących działalność statutową DPT w Wigrach: a) plakat B1, nakład 200 szt., kolor 4+0, papier kreda 150g, ilość kompletów - 4, b) plak
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00 groszy). Wadium musi obejmować okres związania z ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu złożenia ofert. II. Wadium wnosi
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia, e) podpiszą umowę na realizację usług na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. f) zabezpieczą ofertę wymaganym przez Zamawiającego wadium. II. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ. III. Dokonywanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywane będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane ( czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - wymienione w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie zostanie podpisana przez wszystkich wspólników, należy przedłożyć umowę spółki oraz pełnomocnictwo do podpisywania oferty i umowy w prowadzonym postępowaniu przez wspólnika wskazanego w pełnomocnictwie. Spółki jawne powinny załączyć dodatkowo umowę spółki, o ile jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. c) oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. e) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, podpisane ( czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - wymienione w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu. f) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. g) dowód zabezpieczenia oferty wadium, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie XI SIWZ. II. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 10.II. Wykonawcy muszą złożyć: a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. b) zaakceptowany projekt umowy (w sposób opisany w pkt XXI. 2.SIWZ) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, c) jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. III. W przypadku Wykonawców mieszkających lub mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków i innych obowiązkowych opłat, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. IV. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest: a) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożą oni Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulująca ich wzajemna współpracę. c) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący: - warunki wymienione w pkt. 10. I.a, b, d muszą być spełnione przez każdy z podmiotów oddzielnie, - warunki wymienione w pkt. 10.I.c muszą być spełnione przynajmniej przez 1 podmiot, - warunki wymienione w pkt. 10. I. e, f mogą być spełnione łącznie. * Załączenie dokumentów: a) dokumenty wymienione w pkt. 10. II.a, b, c, e każdy z podmiotów składa oddzielnie, b) dokumenty wymienione w pkt. 10.II.d, f, g, 10. III. a, b, c podmioty składają łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wigry.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach