Przetargi.pl
Usługa druku materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Zamawiającego

Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 609 03 00
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
  Plac Sejmu Śląskiego 2
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 609 03 00
  REGON: 36363440400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto-ogrodow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Usługa druku materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Zamawiającego. 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do druku oraz dostarczenia zamawianych materiałów do siedziby Zamawiającego. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował swoim profilem ICC lub określonym profilem drukującym (np. FOGRA27) i aby miał możliwość kontrolowania proofingu barwnego druku. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią formularza oferty. 4)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w zakresie części nr 1: druk offsetowy, w przypadku druku offsetowego z dodatkowym kolorem Pantone wykonał druk w ściśle wskazanym przez Zamawiającego kolorze. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią formularza oferty. 5) Miejsce realizacji usługi: Siedziba Zamawiającego, tj. Katowice, plac Sejmu Śląskiego 2. 6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 7) Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, na podstawie zleceń począwszy od daty zwarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty na jaką została zawarta umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie zleceń przesyłanych w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 1) w zakresie części nr 1, 3, 4: do 5 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem że w zakresie części nr 1, w poz. 42 (wydawnictwo), poz. 43 (wydawnictwo 5 lat BDK), poz. 44 (katalog wystawy), poz. 45 (katalog creart), termin ten wynosi 10 dni roboczych. a) w zakresie części nr 3 – do 10 dni roboczych, b) w zakresie części nr 2 – do 3 dni roboczych, Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. UWAGA: Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, z wyjątkiem terminu realizacji 10 dni roboczych dla wybranych pozycji wskazanych w ppkt a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach