Przetargi.pl
Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

ARCHIWUM AKT NOWYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 02-103 Warszawa, HANKIEWICZA 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 264032022
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARCHIWUM AKT NOWYCH
  HANKIEWICZA 1
  02-103 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 264032022
  REGON: 000001028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.aan.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”. W nakładzie 500 szt. oraz dostawa do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa.2 Ogólne parametry techniczne publikacji: 1. środek: a) format: 210x290 mm, b) stron: 652, +/-10%c) kolorystyka: 4+4,d) papier: 2. oprawa: a) twarda,b) suchy tłok wklęsłyc) wyklejka front i tył: z papieru identycznego z nakładowym zadrukowana 4+0; d) kapitałka w kolorze zielonym - zbliżonym do koloru okładkie) oprawa szyto-klejona (nić w kolorze zielonym - zbliżonym do koloru okładki)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach