Przetargi.pl
Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Konstruktorów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 478 51 10, , fax. 068 478 51 11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
  ul. Konstruktorów 2
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 478 51 10, , fax. 068 478 51 11
  REGON: 97810111700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkns.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli (w dni pracy Zamawiającego w godz. 15.00 – 7.00 dnia następnego; w pozostałych dniach wolnych (soboty, niedziele i święta) w godzinach 7.00 – 7.00 dnia następnego (dyżur całodobowy w systemie zmianowym - 12 godzinnym), wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej (co najmniej jednym oznakowanym samochodem patrolowym), stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu Spółki. 2. Na pozostałych obiektach, tj. a) Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, w tym studnie głębinowe w liczbie 14 szt. + 1 agregat prądotwórczy + 2 zbiorniki wody czystej; b) Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli; c) Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Ceglanej w Nowej Soli; d) budynku głównego Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli; e) ujęcia wody nr 3 we Wrociszowie (studnie głębinowe w liczbie 5 szt. + 1 agregat stacja TRAFO), usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu Spółki wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ UWAGA: Powyższe obiekty nie figurują w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. 4. Usługa ochrony nieruchomości przy ul. Konstruktorów 2 wraz z otoczeniem przyległym do obiektu polegać będzie na obsadzie posterunku (obserwacyjno-obchodowego) oraz obsłudze systemu monitoringu obiektu (system wizyjny kamer wewnętrznych i zewnętrznych). 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5.1 Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o pracę spoczywa na Wykonawcy. 5.2 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. 5.3 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami świadczącymi usługi ochrony osób i mienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 5.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 5.4 Dokumenty zawierające dane osobowe pracowników skierowanych do wykonywania zamówienia powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących te czynności, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5.5 Usługi będą świadczone przez osoby wskazane w Załączniku nr 4 do umowy Wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 9). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach