Przetargi.pl
Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2022/2023

CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU
  Rynek
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  REGON: 365999268
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkoły podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem.3.2. Zamawiający nazwał przedmiot zamówienia Zadaniem. Zadanie przydzielone jest dla czterech autobusów: Autobus I i Autobus II, Autobus III, Autobus IV (Autobus IV jest autobusem rezerwowym, używanym np. w przypadku awarii któregokolwiek z pozostałych autobusów):3.2.1. Zadanie I - Autobus I Przywóz uczniów:3.2.1.1 Trasa 1: Dębina Zakrzowska – Debina Łętowska- Zakrzów –Orlik . Ilość km: 9 km Odwóz uczniów: 3.2.1.2 Orlik- Dębina Zakrzowska – Dębina Łętowska – Zakrzów - Ilość km: 9 km3.2.1.3 Orlik- Dębina Zakrzowska – Dębina Łętowska – Zakrzów - Ilość km: 9 km3.2.2. Zadanie II - Autobus II Przywóz uczniów:3.2.2.1 Trasa 1: Podlesie – Ratnawy - Rudka- Więckowice - Cegielnia – Orlik. Ilość km: 16 km.3.2.2.2 Trasa 2: Podlesie – Ratnawy - Rudka - Więckowice - Cegielnia – Orlik . Ilość km: 16 km. Odwóz uczniów:3.2.2.3 Trasa 1: Orlik - Ratnawy przystanek PKS przy drodze głównej - Rudka - Więckowice – Cegielnia – Ilość km: 16 km.3.2.2.4 Trasa 2: Orlik - Ratnawy przystanek PKS przy drodze głównej - Rudka - Więckowice – Cegielnia Ilość km: 16 km.3.2.3. Zadanie III - Autobus III. Przywóz uczniów: 3.2.3.1 Trasa 1: Isep - Łukanowice –Orlik. Ilość km: 11 km. 3.2.3.2 Trasa 2: Isep - Łukanowice – orlik. Ilość km: 11 kmOdwóz uczniów: 3.2.3.3 Trasa 1: Orlik - Łukanowice – Isep- Ilość km: 11 km3.2.3.4 Trasa 2: Orlik - Łukanowice – Isep- Ilość km: 11 km2.3 Całkowita, dzienna długość wszystkich trzech tras, w których ujęte są dowozy i odwozy uczniów wynosi 135 km. Zamawiający korzystając z prawa opcji zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, również na innych trasach niż wskazane, do łącznej wartości ok. 104 km w ciągu miesiąca, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, spektakle, wycieczki szkolne, basen itp. Szczegółowe regulacje w zakresie prawa opcji zostały ujęte w pkt 9.2.2. SWZ oraz wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach