Przetargi.pl
Usługa: dowóz osób na dializy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Leśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (023) 6972653 , fax. (023) 6972653
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 1
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (023) 6972653, fax. (023) 6972653
  REGON: 31017200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa: dowóz osób na dializy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób na dializy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego – zgodną z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku (Dz. U.2017 r. poz. 2200 ze zm.) lub wpis do rejestru podmiotów leczniczych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (dotyczy transportu sanitarnego, który nie wymaga licencji na przewóz osób – art. 3.1 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-4 niniejszej SIWZ, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli. 4) kserokopia dowodów rejestracyjnych zaoferowanych pojazdów w celu: a) weryfikacji, czy faktycznie samochody są przeznaczone do transportu sanitarnego (potwierdzeniem jest posiadanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym „samochód specjalny - sanitarny”) – dotyczy Wykonawcy, który wykazuje dodatkowo punktowane parametry techniczne pojazdów w tym zakresie b) potwierdzenia, że pojazdy przeznaczone są do transportu osób niepełnosprawnych – potwierdzeniem jest adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu: „samochód specjalny – sanitarny” lub „przeznaczenie: przewóz osób niepełnosprawnych”. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik nr 7 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach