Przetargi.pl
Usługa dotycząca wydrukowania i dostawy informatora dla osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 49 71 499 , fax. (033) 49 71 720
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej
  Plac Ratuszowy 6 6
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. (033) 49 71 499, fax. (033) 49 71 720
  REGON: 00051566100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dotycząca wydrukowania i dostawy informatora dla osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa informatora zgodnie z poniżej wymienionymi parametrami: Nakład 1500 egzemplarzy Format 110 x 210 mm Objętość 80 stron + okładka Kolor pełny kolor na obydwu stronach Papier okładki kreda mat 200 g + folia matowa Papier stron wewnętrznych kreda mat 115 g Oprawa zeszytowa, drutem skład komputerowy i naświetlanie TAK Projekt graficzny TAK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach