Przetargi.pl
Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej. Zakres zamówienia: W wersji on-line (dostępnej w sieci internetowej) – bez limitu, z bieżącą aktualizacją danych. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia 60-90 pracowników urzędu w zakresie obsługi systemu. 2. Szkolenia – w formie warsztatów - mają się odbywać na miejscu u Zamawiającego w grupach max. 10-cio osobowych. 3. Sprzęt (10 komputerów, rzutnik, ekran, łącze internetowe, zasilanie) i jedną salkę szkoleniową na 10 osób zapewni Zamawiający. 4. Czas szkolenia dla jednej grupy nie może być krótszy niż 1,5 godziny. 5. Wykonawca ma przeprowadzić szkolenia przynajmniej w dwóch różnych terminach. Terminy wyznaczy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 6. Szkolenia mają się odbywać u Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. 7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń, w tym w szczególności koszty dojazdu, noclegu, przeprowadzenia szkolenia, przygotowania materiałów szkoleniowych, bez wyposażenia sali w sprzęt komputerowy (zapewnia Zamawiający). 8. Wykonawca zapewni w czasie obowiązywania umowy: 1) konsultacje telefoniczne i porady dla administratorów – w godzinach między 8:00 a 15:30 w dni robocze, 2) usuwanie błędów, wad i usterek w funkcjonowaniu systemu. Wymagania w zakresie zawartości Systemu Informacji Prawnej (dalej: SIP): I. Baza SIP musi zawierać: 1. Akty normatywne oraz inne akty prawne publikowane zgodnie Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 2. Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L, C oraz wydanie specjalne (w wersji polskiej), 3. Monitor Sądowy i Gospodarczy (KRS i część ogłoszeniowa), 4. Monitor Spółdzielczy, 5. Monitor Polski B (pełne archiwum do 31.12.2012 r.), 6. Zbiór pełnych roczników dla ww. pozycji z zastrzeżeniem, że: 1) Dziennik Ustaw – komplet od 1918 r. ujednolicone od 1930 r., 2) Monitor Polski – komplet od 1930 r. ujednolicone 1970 r., 3) Prawo Miejscowe – od 1.01.2009 r. czyli od daty wprowadzenia obowiązku publikacji dzienników urzędowych wojewodów w wersji elektronicznej (Zamawiający oczekuje, aby baza SIP w zakresie prawa miejscowego zawierała komplet dokumentów w wersji ujednoliconej). 7. Komplet informacji formalnych o aktach (metryka zawierająca co najmniej: dane promulgacyjne, identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy), 8. Rozwijany spis treści dla aktów prawnych zawartych w bazie SIP, dla aktów obowiązujących, 9. Wszystkie akty obowiązujące, oczekujące oraz archiwalne, 10. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniem, od III kadencji Sejmu, 11. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia-zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez), 12. Orzeczenia (zawierające nazwę orzeczenia, określenie Sądu, organu wydającego orzeczenie, sygnatura akt sprawy, do której wydano orzeczenie, miejsce publikacji, teza, uzasadnienie, glosa, oznaczenie aktualności, odesłanie do orzeczeń powiązanych t.j. tych od których środek odwoławczy (zaskarżenie) rozpatrywano, jeżeli były publikowane oraz orzeczeń powoływanych w treści orzeczenia), nie mniej niż 500 tys.: 1) Sądu Najwyższego; 2) Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3) Wojewódzkich Sądów Administracyjnych; 4) Trybunału Konstytucyjnego; 5) sądów apelacyjnych; 6) Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów. 7) Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 8) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; 9) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10) Europejskiej Komisji Praw Człowieka; 11) Sądu Pierwszej Instancji; 12) Niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 13) samorządowych kolegiów odwoławczych; 14) rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru : wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych. 13. Komentarze, monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego i europejskiego, nie mniej niż 800, 14. Wzory pism, umów, formularzy urzędowych, pism procesowych, decyzji, uchwał/zarządzeń organów stanowiących/wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 15. Odwołania z poziomu tekstu aktu prawnego do: 1) przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych; 2) aktów wykonawczych; 3) tez/pism z piśmiennictwa prawniczego; 4) komentarzy oraz monografii; 5) orzeczeń; 6) wzorów pism i formularzy, 7) odpowiedzi na zadane pytania do specjalistów z danej dziedziny prawa, w tym przez Zamawiającego, w ramach wszystkich modułów wymaganych przez Zamawiającego. 16. Klasyfikację przedmiotową (Zamawiający w ramach klasyfikacji przedmiotowej oczekuje jej dostępności we wszystkich wskazanych obszarach Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników resortowych, Dzienników wojewódzkich, Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii L, C oraz wydanie specjalne (w wersji polskiej),orzeczeń, komentarzy, tez, wzorów i formularzy) 17. Prezentację aktów zawartych w SIP w wersjach czasowych, 18. Bibliografię prawniczą, 19. Bazę adresową sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur (Zamawiający oczekuje możliwości przeszukiwania wskazanej bazy według właściwości miejscowej). 20. Bazę czasopism prawniczych, aktualnie ukazujących się w Polsce. Zamawiający uzna za spełniającą opis z SIWZ bazę programu zawierającą treści artykułów z min. 42 czasopism plus bazę opisów bibliograficznych i tez z ponad 100 tytułów czasopism (Zamawiający dopuszcza aby dostęp do Bazy czasopism prawniczych, aktualnie ukazujących się w Polsce odbywał się poprzez połączenie z Internetem), 21. Kalkulatory co najmniej: odsetek ustawowych, opłat sądowych, w tym co najmniej w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym, podatku od spadków i darowizn, odsetek podatkowych. 22. Przez aktualny stan prawny Zamawiający rozumie teksty aktów prawnych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowane w Dziennikach Urzędowych. Opisane wyżej wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszy niż opisany, zakres tematyczny. Wymagania dotyczące funkcjonalności Systemu Informacji Prawnej. 1. Sposoby wyszukiwania: a. Wyszukiwania wg identyfikatora / sygnatury, b. Wyszukiwania wg rocznika, c. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania, d. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń), e. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów, f. Wyszukiwanie wg numeru: KRS - dla MSiG, PKD - dla MP B, g. Wyszukiwanie po nazwie podmiotu w MSiG, MP B, MS B, h. Wyszukiwanie wg skrótu, i. Wyszukiwanie wg sloganu/hasła. 2. Możliwość porównania treści przepisu aktu prawnego w brzmieniu przed zmianą treści przepisu - po zmianie, w odniesieniu do jednostki redakcyjnej. 3. Wyodrębnienie w zakresie Dz. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 4. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalne) i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P. 5. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów. 6. Możliwość wydruku z systemu w sposób poprawny (w formacie wyświetlonym na monitorze): całego aktu, jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów. Zamawiający nie dopuści Systemu, który dla całego aktu prawnego umożliwia wydruk z przypisami lub bez, a dla wydruku fragmentu aktu prawnego umożliwia wydruk bez przypisów i samych przypisów osobno. 7. Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego. 8. Możliwością przedstawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi. 9. Dane tekstowe zawarte w bazie będą wolne od błędów językowych i merytorycznych, Opisane wyżej wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność. Wymagania techniczne Systemu Informacji Prawnej: Dostęp do serwisu powinien być realizowany poprzez przeglądarkę WWW Firefox, Chrome, Internet Explorer oraz Edge bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. System powinien działać poprawnie na stacjach roboczych o poniższej specyfikacji: - systemem operacyjnym MS Windows 7 lub nowszy, - procesor 1.8 GHz, - pamięć RAM 2 GB. System powinien umożliwiać jednoczesny dostęp wszystkich użytkownikom końcowym Zamawiającego bez ograniczeń co do adresu IP, z którego się logują. System ma być utrzymywany i dostępny 24 h na dobę, przez 365 dni w roku. Zamawiający musi mieć możliwość zdefiniowania min. 2 kont administratorów do zarządzania uprawnieniami dla użytkowników w ramach zawartej umowy. Zamawiający ma mieć możliwość nadawania uprawnień dla wybranych użytkowników w ilości zgodnej z ilością zakupionych licencji dostępowych. Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych: zamówienie jest dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach