Przetargi.pl
USŁUGA DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1251621 , fax. 26 1251787
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Jana III Sobieskiego 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 26 1251621, fax. 26 1251787
  REGON: 22210650200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dezynsekcji, deratyzacji oraz stały monitoring w ramach systemu HACCP w kompleksach administrowanych przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą warunki weterynaryjne do prowadzenia działalności Zakładu DDD w zakresie zbierania i przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem do utylizacji kat. 1;2;3;  aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środek transportu Zakładu DDD przeznaczonego do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1;2;3;  aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i unieszkodliwianie odpadów, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii: 1;2;3 dla zakładów utylizacji lub prowadzących działalność w zakresie deratyzacji i dezynsekcji;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach