Przetargi.pl
Usługa cateringu w postaci posiłków serwowanych w formie bufetu tzw. zimna płyta, dostawy lunchu w formie obiadu składającego się z dwóch dań w opakowaniach typu lunchbox, przygotowania i podania lunchu w formie bufetu (obiadu składającego się z dwóch dań serwowanego w naczyniach typu bemar) oraz przygotowania serwisu kawowego w ramach realizacji projektu " Podkarpackie Centrum Innowacji"

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-051 Rzeszów, Lenartowicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 507836617, 665435053 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
  Lenartowicza 4
  35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 507836617, 665435053, fax. -
  REGON: 36895357400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu w postaci posiłków serwowanych w formie bufetu tzw. zimna płyta, dostawy lunchu w formie obiadu składającego się z dwóch dań w opakowaniach typu lunchbox, przygotowania i podania lunchu w formie bufetu (obiadu składającego się z dwóch dań serwowanego w naczyniach typu bemar) oraz przygotowania serwisu kawowego w ramach realizacji projektu " Podkarpackie Centrum Innowacji"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu polegająca na dostawie i podaniu posiłków w formie bufetu (tzw. zimna płyta), dostawie obiadu składającego się z dwóch dań serwowanego w opakowaniach jednorazowych typu lunchbox lub obiadu serwowanego w naczyniu typu bemar oraz zapewnieniu serwisu kawowego na potrzeby realizacji projektu "Podkarpackie Centrum Innowacji". Przedmiotowa usługa jest podzielona na serię wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz pod innym wskazanym wcześniej adresem na terenie miasta Rzeszowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany formularz oferty, oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza – jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach