Przetargi.pl
Usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M.Kolbego w Chmielniku w okresie od 02.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. M. Kolbego w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 36-016 Chmielnik, Chmielnik
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 96 615 , fax. 17 22 96 615
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. M. Kolbego w Chmielniku
  Chmielnik
  36-016 Chmielnik, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 96 615, fax. 17 22 96 615
  REGON: 11308450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. bip.chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M.Kolbego w Chmielniku w okresie od 02.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest “ Usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M.Kolbego w Chmielniku w roku szkolnym 2019/2020”, tj. od 02 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020r., zgodnie z poniższym opisem: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na: przygotowaniu i dostarczaniu gorącego posiłku w postaci jednodaniowego/ dwudaniowego dla dzieci szkolnych oraz przygotowaniu i dostarczaniu pełnego posiłku (śniadania, obiadu i podwieczorku) dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dostawa posiłków jednodaniowych/dwudaniowych/posiłków pełnych będzie odbywać się począwszy od dnia 02.01.2020 r. do 31.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Posiłki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 im. w. M.M. Kolbego w Chmielniku adres 36-016 Chmielnik 169, oraz do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Błędowej Tyczyńskiej adres 36-017 Błędowa Tyczyńska 28. Godzinie dostaw: • śniadanie od godz. 8:10 do godz. 8:30 • obiad i podwieczorek/ posiłek jednodaniowy: 11:00 do 11.30 Od 29.06.2019 do 31.07.2020r. i w czasie ferii zimowych dostawa posiłków jednodaniowych/pełnych posiłków tylko dla dzieci przedszkolnych. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa posiłku/obiadu odbędzie się o innej godzinie lub może być odwołana – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.7 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.7 ppkt 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 2) i 3) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 2) i 3) powyżej, 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, 7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania – załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach