Przetargi.pl
Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 84 12 506, , fax. 15 84 16 882
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
  Sandomierska 1
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 84 12 506, , fax. 15 84 16 882
  REGON: 18932200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rceznisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ”Przedmiot zamówienia to usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu - na potrzeby wychowanków internatu – całodobowego wyżywienia składającego się z I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji. Zamawiający planuje, że: • Dziennie należy dostarczyć posiłki dla około 100 wychowanków internatu, • Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy telefonicznie w dniu poprzedzającym do wspólnie uzgodnionej godziny. • Dostawa posiłków będzie się odbywać począwszy od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Całodzienne wyżywienie dla około 80 osób całotygodniowo oraz dla około 20 osób od poniedziałku do czwartku całodzienne wyżywienie, natomiast w piątki lub dni poprzedzające dzień wolny dla około 20 osób bez podwieczorka i kolacji. • W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłków odbędzie się o innych godzinach – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. • Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis wraz z podaniem gramatury oraz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem. • Jadłospis tygodniowy winien mieć wyszczególnioną i zaznaczoną tłustym drukiem kaloryczność posiłków. • Jadłospis winien posiadać wypisane składniki złożone produktów. • Posiłki muszą zawierać produkty ze wszystkich grup spożywczych. • Jeden raz w tygodniu powinna być ryba. • Jadłospis winien zawierać co najmniej 2 porcje mleka lub produktów mlecznych w ciągu dnia. • jadłospis powinien zawierać co najmniej jedną porcję z grupy: mięso, jaja, orzechy, nasiona strączkowe w ciągu dnia. • Warzywa lub owoce powinny być podawane do każdego posiłku tj. do 5 posiłków w ciągu dnia. • Co najmniej 1 porcja produktów zbożowych podawana do śniadania, obiadu i kolacji. • W ciągu tygodnia nie można podawać więcej niż 2 porcje potrawy smażonej. • Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. • Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 czerwca 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty. • Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia młodzieży w wieku od 15 do 20 lat. • Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. • Do przygotowania posiłków przewidzieć różnorodność zaoferowanych surówek lub jarzyn. • Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. • Temperatura gorących posiłków powinna wynosić odpowiednio: - gorące zupy: +75oC, - gorące drugie dania: +630C, • Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. • Posiłki winny być dostarczane do internatu środkiem transportu Wykonawcy dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia młodzieży, w specjalisty termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. • Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w obiekcie internatu realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. • Posiłki winny być podawane w naczyniach jednorazowych razem z workami do pakowania zużytych naczyń jednorazowych. • Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków wychowankom internatu. • Wykonawca zobowiązany jest do zabierania zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację odpadów i śmieci. • Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym. • Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie młodzieży przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. • W celu realizacji umowy, Wykonawcy zostaną udostępnione w internacie pomieszczenia niezbędne do wydawania posiłków oraz odbioru brudnych naczyń. • Wykonawca ponosi wszelkie szkody poniesione w trakcie użytkowania udostępnionych pomieszczeń. • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu, transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionej młodzieży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017 poz. 149 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazu usług zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach