Przetargi.pl
„Usługa cateringowa dla dzieci i młodzieży przebywających w punktach opieki dziennej w Sopocie”

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585511710 , fax. 585550407
 • Data zamieszczenia: 2023-01-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Kolejowa 14
  81-835 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585511710, fax. 585550407
  REGON: 002834956
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa cateringowa dla dzieci i młodzieży przebywających w punktach opieki dziennej w Sopocie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę jednego posiłku tj. obiadu jednodaniowego (ciepły posiłek) zawierający: drugie danie, sok owocowy oraz podwieczorek, przy czym :a) do lokalizacji przy ul. T. Kościuszki 47 w Sopocie, 5010 posiłków dla grupy maksymalnie 30 dzieci (tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku przez maksymalnie 167 dni roboczych, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dnio których Zamawiający poinformuje Wykonawcę), a dostawa powinna być realizowana na godzinę 15.30;b) do lokalizacji przy Alei Niepodległości 829 w Sopocie, 544 posiłków dla grupy maksymalnie 16 dzieci (tj. w soboty przez maksymalnie 34 sobotyz wyłączeniem dni świątecznych oraz dni o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę), a dostawa powinna być realizowana na godzinę 13.30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach