Przetargi.pl
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Siemiatyczach

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7487101 , fax. 85 7487116
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
  ul. Kilińskiego 14 14
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7487101, fax. 85 7487116
  REGON: 00000027600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym posesji) Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i Sokółce zwanych także Prokuraturą lub Prokuraturą Rejonową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na ochronę mienia Zamawiającego oraz osób, dla poszczególnych obiektów: 1) Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok: a) Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony, w systemie zmianowym przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W dni robocze od godz. 7:45 do 15:45 (tzw. zmiana dzienna - godziny otwarcia Urzędu) służbę pełnić będzie 1 pracownik Wykonawcy, pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy - 1 pracownik. Do dyspozycji Zamawiającego pozostają również członkowie załóg interwencyjnych, wyposażeni w broń palną, którzy na wezwanie służb ochrony lub osoby wskazanej przez kierownika Zamawiającego, w sytuacji zagrożenia zdrowia osób bądź mienia stawią się w ciągu 10 min. od chwili przyjęcia zlecenia. b) Łączna powierzchnia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Prokuratury Okręgowej: 1831,53 m 2 usytuowanych na IV kondygnacjach i w piwnicy. c) Teren zewnętrzny podlegający usłudze ochrony: wejście główne do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku od ul. Kilińskiego, część przyległa do budynku od ulicy Kilińskiego aż do bramy wjazdowej na posesję, brama wjazdowa ze strefą ograniczenia dostępu dla pojazdów mechanicznych, realizowanego poprzez ręcznie sterowany szlaban, teren posesji w części stanowiącej parking pojazdów służbowych i pracowników Zamawiającego o powierzchni 935,02 m 2 ograniczonej murem o wysokości 2,2 m i zamykaną bramą przeciwpożarową. Na terenie posesji usytuowany jest budynek gospodarczy - garaż (pow. 110 m). d) Przybliżona ilość pracowników przebywających codziennie w budynku Prokuratury w godzinach urzędowania: 86 osób. e) Ilość wejść do siedziby: 1 dostępne dla interesantów (usytuowane na parterze, z ograniczona strefą dostępu) oraz 1 dostępne dla pracowników Zamawiającego od strony parkingu. f) Środki bezpośredniego przymusu jakimi dysponuje pracownik ochrony: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki. 2) Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski: a) Usługa stałej, bezpośredniej ochrony, w systemie ośmiogodzinnym przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W dni robocze tj. 5 dni w tygodniu, od godz. 7:45 do 15:45 (tzw. zmiana dzienna - godziny otwarcia Urzędu) służbę pełnić będzie 1 pracownik Wykonawcy. b) Łączna powierzchnia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych budynku będących w dyspozycji Prokuratury Rejonowej: 332,83 m 2. Pomieszczenia Prokuratury usytuowane są na III kondygnacji budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. c) Teren zewnętrzny nie stanowi przedmiotu zamówienia, objęty jest usługą ochrony zarządzaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. d) Przybliżona ilość pracowników przebywających codziennie w budynku Prokuratury w godzinach urzędowania: 10 osób. e) Ilość wejść do siedziby: 1 dostępne dla interesantów (posterunek służb ochrony usytuowany jest w holu przy wejściu na III kondygnację), wejście główne do budynku wspólne dla Sądu i Prokuratury od strony ul. 3-Maja objęty jest usługą ochrony zarządzaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. f) Środki bezpośredniego przymusu jakimi dysponuje pracownik ochrony: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, paralizator. 3) Prokuratura Rejonowa w Sokółce, ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka: a) Usługa stałej, bezpośredniej ochrony, w systemie ośmiogodzinnym przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. W dni robocze tj. 5 dni w tygodniu, od godz. 7:45 do 15:45 (tzw. zmiana dzienna - godziny otwarcia Urzędu) służbę pełnić będzie 1 pracownik Wykonawcy. b) Łączna powierzchnia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych budynku będących w dyspozycji Prokuratury Rejonowej: 329,10 m 2. Pomieszczenia Prokuratury usytuowane są na III kondygnacji budynku Sądu Rejonowego w Sokółce (lewe skrzydło) oraz w piwnicy. c) Teren zewnętrzny nie stanowi przedmiotu zamówienia objęty jest usługą ochrony zarządzaną przez Sąd Rejonowy w Sokółce, d) Przybliżona ilość pracowników przebywających codziennie w budynku Prokuratury w godzinach urzędowania: 11 osób. e) Ilość wejść do siedziby: 1 dostępne dla interesantów (posterunek służb ochrony usytuowany jest w holu przy wejściu na III kondygnację) dostęp do pomieszczeń Prokuratury ograniczony jest tzw. strefa ograniczonego dostępu, wejście główne do budynku wspólne dla Sądu i Prokuratury od strony ul. Piłsudskiego 7 objęte jest usługą ochrony zarządzaną przez Sąd Rejonowy w Sokółce. f) Środki bezpośredniego przymusu jakimi dysponuje pracownik ochrony: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, paralizator. 4) Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze: a) Usługa stałej, bezpośredniej ochrony, w systemie ośmiogodzinnym przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W dni robocze tj. 5 dni w tygodniu, od godz. 7:45 do 15:45 (tzw. zmiana dzienna - godziny otwarcia Urzędu) służbę pełnić będzie 1 pracownik Wykonawcy. b) Do dyspozycji Zamawiającego pozostają również członkowie załóg interwencyjnych, którzy stawią się w ciągu 10 min. od chwili uruchomienia sygnału poza godzinami ochrony fizycznej. c) Łączna powierzchnia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych budynku będących w dyspozycji Prokuratury Rejonowej: 463,19 m 2. Pomieszczenia Prokuratury usytuowane są w prawej części budynku wspólnego dla Prokuratury i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na I oraz II kondygnacji budynku oraz w piwnicy, d) Teren zewnętrzny podlegający usłudze ochrony: wejście główne do Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach od ul. Legionów Piłsudskiego oraz część przyległa do budynku od ul. Legionów Piłsudskiego w obszarze zajmowanym przez Prokuraturę, e) Przybliżona ilość pracowników przebywających codziennie w budynku Prokuratury w godzinach urzędowania: 8 osób. f) Ilość wejść do siedziby: 1 dostępne dla interesantów i pracowników Zamawiającego (posterunek służb ochrony usytuowany na parterze, przy wejściu głównym istnieje strefa ograniczonego dostępu do pomieszczeń Prokuratury) jest to wejście tylko do Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach g) Środki bezpośredniego przymusu jakimi dysponuje pracownik ochrony: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, paralizator. 4. Do zadań służb ochrony należeć będzie: a) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego, b) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, c) ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, d) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie osoby wskazanej przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia, e) ujawnianie faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie osoby wskazanej przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia, f) ujawnianie czynów przestępnych zaistniałych na terenie Zamawiającego i niezwłoczne powiadamianie organów ścigania oraz Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, a także zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. 5. Obowiązki Wykonawcy: a) kontrola ruchu osobowego, w tym ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach chronionych oraz legitymowanie osób, w celu ustalenia ich tożsamości, b) wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu ochranianego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku; c) wezwanie Policji w przypadku niepodporządkowania się poleceniu, o którym mowa w ppkt b), d) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, e) stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, paralizatory, broń palną (broń palna wymagana wyłącznie do stosowania przez członków załóg interwencyjnych Wykonawcy) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie (osób i mienia) lub odparcia ataku na pracownika ochrony, f) monitoring mienia chronionego i osób w nim przebywających poprzez system telewizji dozorowej, system antynapadowy i antywłamaniowy, instalację przeciwpożarową oraz system wizualizacji i powiadamiania zdalnego, g) współpracę, z pracownikami ochrony firmy strzegącej budynku Sądu (dotyczy Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim, Prokuratury Rejonowej w Sokółce) w zakresie wymiany informacji o statusie alarmu przeciwpożarowego, antynapadowego i antywłamaniowego (uwarunkowanie to wynika z niemożności wyodrębnienia nieruchomości Prokuratury ze wspólnej Sądowi infrastruktury technicznej), h) obsługa stacjonarnego detektora metalu w celu zapobiegnięcia wniesienia na teren Prokuratur przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni palnej, gazowej i białej oraz materiałów wybuchowych, i) kontrola Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych, a w razie nieuzasadnionego ich użycia podjęcie działań mających na celu ustalenie personaliów sprawcy, j) kontrola położenia klap dymowych zwłaszcza po zaistnieniu fałszywego alarmu przeciwpożarowego, k) sprawdzenie stanu zamknięcia wszystkich okien w budynku Prokuratur po godzinach urzędowania (w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości pracownik ochrony zamyka otwarte okna), l) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wewnętrznych Zamawiającego, m) przejmowanie połączeń wchodzących do centrali telefonicznej poza godzinami pracy Prokuratury, n) prowadzenie książki dyżurów w formie uzgodnionej z Zamawiającym, o) udzielanie interesantom, krótkich informacji organizacyjnych np. wskazanie sekretariatu jednostki Prokuratury właściwej względem miejsca zaistniałego zdarzenia, bądź wynikającej z posiadanego przez osobę dokumentu np. wezwania do stawiennictwa, na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym, p) obchód budynku w celu zapewnienia właściwej realizacji powierzonych zadań, q) uzbrajanie i rozbrajanie systemu instalacji alarmu antynapadowego i antywłamaniowego, r) zapewnienie przyjazdu patrolu (załogi interwencyjnej: min. 2 pracowników uzbrojonych w broń palną) najpóźniej w ciągu 10 minut od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu lub uruchomienia sygnału (dotyczy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach), s) wydawanie osobom uprawnionym kluczy do pomieszczeń Prokuratury oraz raportowanie o stanie bieżącym - na zasadach ustalonych przez Zamawiającego. 6. Realizacja zadań ochrony fizycznej osób i mienia odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. Mając na względzie powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od rozpoczęcia obowiązywania umowy, do opracowania w uzgodnieniu z zamawiającym Planu ochrony siedziby poszczególnych Prokuratur. Obowiązkiem Wykonawcy będzie bieżąca aktualizacja powyższego planu. 7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 12 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Zastrzeżone i posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności. 8. Wykonawca zapewni pracownikom służby ochrony identyfikatory i mundury służbowe, pozwalające na jednoznaczną identyfikację pracownika służby ochrony, a także wykaże należytą dbałość o ich czystość i estetykę. W przypadku ubioru pracownika ochrony posiadającego broń palną zastosowanie ma art. 40 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom służby ochrony: środków łączności i środków przymusu bezpośredniego, niezbędnych z punktu widzenia zadań do jakich zostali wyznaczeni. 10. Wykonawca powinien dysponować załogami interwencyjnymi na terenie miasta Białystok i miasta Siemiatycze oraz środkami transportu wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym bronią palną, które są niezbędne podczas interwencji załóg interwencyjnych. 11. Zamawiający w celu prawidłowej realizacji umowy będącej następstwem niniejszego postępowania, przed przekazaniem obiektu do ochrony, zapozna Wykonawcę z topografią pomieszczeń i terenu, usytuowaniem ważnych, z punktu widzenia ochrony, urządzeń, zaworów wodnych i gazowych wyłączników prądu a także posiadanym systemem przeciwpożarowym, antynapadowym i antywłamaniowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach