Przetargi.pl
,,Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice II”

Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Duńkowice, Duńkowice
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 510 148 316
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowicach
  Duńkowice 16
  37-550 Duńkowice, woj. podkarpackie
  tel. 510 148 316
  REGON: 65150149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospdunkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie użyteczności publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice. Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Duńkowice działka o numerze ewidencyjnym gruntów 1200/2 o powierzchni 0,93 ha jest własnością Gminy Radymno. Część działki o pow. 0,42 ha został użyczony do bezpłatnego używania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach z przeznaczeniem na działalność statutową tj. upowszechniania w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej. Na działce od strony południowej zlokalizowany jest budynek Świetlicy Wiejskiej. Teren od północy jest wolny od zabudowy. Na tym terenie planuje się realizację boiska sportowego wielofunkcyjnego 1. Zakres prac budowlanych to między innymi: -budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego koszykówka (dł-28 M szer-15 m), siatkówka dł-18 m szer. 12), -budowa alejek z kostki betonowej, -montaż ławek, koszy na śmieci i leżaków, -budowa altany , -wyrównanie terenu, sadzenie krzewów, drzew, wykonanie trawników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w n/w dokumentach: 1) dokumentacji projektowej; 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) przedmiarach robót (pomocniczo), 4) projekcie umowy wraz z załącznikami, 5) Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28 października 2019 r 4. Roboty budowlane związane z Urządzaniem parku rekreacyjnego należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową – pn. “Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice”. Stanowiące załącznik Nr 1(A-C) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium - o wartości 2 600,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Radymno 199107 0007 2001 0007 1840 0001, a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w Biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy Radymno w Radymnie przy ul. Lwowskiej 38 w formie oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.03. 2020r. do godz. 11:00 z dopiskiem: Wadium na ,,Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice II” 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Ochotnicza Straż Pożarną w Duńkowicach; 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego. 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt IX.10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy Załącznik Nr 2 do SIWZ ; 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.1.1) II rozdziału SIWZ; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, przedstawia zobowiązanie, o którym mowa w pkt II.3 II rozdziału SIWZ. 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 6) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. V.1 II rozdziału SIWZ; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.ospdunkowice.pl, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach