Przetargi.pl
URZĄDZENIE DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ KOŃCZYN GÓRNYCH I KOŃCZYN DOLNYCH Z BIOFEEDBACK

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Lwowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  Lwowska 1
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  URZĄDZENIE DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ KOŃCZYN GÓRNYCH I KOŃCZYN DOLNYCH Z BIOFEEDBACK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  URZĄDZENIE DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ KOŃCZYN GÓRNYCH I KOŃCZYN DOLNYCH Z BIOFEEDBACK szt.1. ODDZIAŁY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę stanowią następujące dokumenty : 10.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy : a) Formularz ogólny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do specyfikacji, b) Formularz cenowy oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A, do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1B do specyfikacji). c) Załącznik 1B do specyfikacji - dot. Parametru ocenianego nie wypełnienie informacji dot. Parametrów ocenianych spowoduje przyznanie „0” pkt za dany parametr d) Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, w zakresie parametrów technicznych oferowanego asortymentu, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oferowanego sprzętu – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. ( Załącznik 1B (*) parametry oceniane) Załączniki winny zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania Powyższe materiały będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ. Dokumenty potwierdzające wartość danego parametru stanowią integralną część oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Brak w/w dokumentów spowoduje przyznanie 0 punktów za dane parametry. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr. 10.3. Do oferty Wykonawca załączy następujące dokumenty: 10.3.1. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.3.2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach