Przetargi.pl
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 837 200 , fax. 542 837 320
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Wojska Polskiego 5
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 837 200, fax. 542 837 320
  REGON: 91051403900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wszur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nw. urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przeszkolenie obsługujących je pracowników. L.p. Nazwa urządzenia 1. Urządzenie do masażu mechanicznego-łóżko wodne - szt. 1 2. Urządzenie do trakcji kręgosłupa lędźwiowego - szt. 1 3. Urządzenie do masażu limfatycznego - szt. 1 4. Ergometr rowerowy poziomy - szt. 1 5. Ergometr rowerowy do treningu kardiologicznego (rozbudowa systemu)- 2 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy dołączyć : certyfikaty CE, atesty lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach