Przetargi.pl
Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-220 Byczyna, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 413 41 50 , fax. 77 413 41 50
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Rynek 1
  46-220 Byczyna, woj. opolskie
  tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50
  REGON: 53141299300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie 2 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Polanowicach i Biskupicach. W ramach robót budowlanych zadania planowane jest wykonanie infrastruktury technicznej m.in. rurociągi tłoczne, przewody grawitacyjne, studzienki, montaż zasilania energetycznego oraz wykonanie stacji zlewnych dla każdej z oczyszczalni. W ramach prac projektowych zadania należy wykonać projekty budowlane i dokumentacje techniczne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz budowlanych. Zadanie obejmuje także usługi geodezyjne. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę i wyposażenie dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zwiększenie liczy osób korzystających z oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach oraz zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach