Przetargi.pl
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyległego w ramach zadania: „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”

Powiat Bieruńsko-Lędziński ogłasza przetarg

 • Adres: 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 226 91 00 , fax. 32 226 90 00
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bieruńsko-Lędziński
  ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 226 91 00, fax. 32 226 90 00
  REGON: 27625519200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatbl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyległego w ramach zadania: „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ, STWiORB stanowiącym zał. nr 10, oraz przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 10.05.2019 r. do godz. 12:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 9 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”). Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5) „Kosztorys ofertowy” dotyczący niniejszego zamówienia opracowany na podstawie załączonego „Przedmiaru robót”. „Przedmiar robót” (w formacie PDF i pomocniczo w formacie ATH) stanowi załącznik nr 11 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach