Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Gmina Śniadowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2176146 , fax. 086 2176168
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śniadowo
  ul. Ostrołęcka 11 11
  18-411 Śniadowo, woj. podlaskie
  tel. 086 2176146, fax. 086 2176168
  REGON: 45066999600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia przewiduje się następujące części Część 1 Budowa oczyszczalni przydomowych w Gminie Śniadowo. Zakres prac Rurociągi i zbiorniki. Roboty elektryczne. Roboty inne, przecisk ziemny, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Oczyszczalnie muszą posiadać udokumentowane przez laboratorium notyfikowane zgodność z normą PN EN 12566 3 A1 2009 i być oznakowane znakiem CE. Bioreaktory oczyszczalni ścieków w ilości - przepustowości dobowej 0,9 m3d 93 szt - przepustowości dobowej 1,5 m3d 137 szt - przepustowości dobowej 2,25 m3d 3 szt Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzenie ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym pozytywne wyniki dla 5 losowo wybranych oczyszczalni, przeprowadzenie indywidualnego szkolenia wszystkich użytkowników. Przygotowanie i przekazanie użytkownikom szczegółowej instrukcji obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Część 2 Przebudowa i budowa wodociągu w Szczepankowie oraz Tranzyt wodociągowy z miejscowości Młynik do miejscowości Szczepankowo. Zakres prac. Przebudowa i budowa wodociągu w Szczepankowie, Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne. Roboty montażowe wodociąg o średnicy fi 110 PVC długości 2375 m, wodociąg o średnicy fi 160 PVCE długość 395 m Przyłącza wodociągowe z rur PE fi 40 mm 103 szt. o długości 2232 m. Tranzyt wodociągowy z miejscowości Młynik do miejscowości Szczepankowo. Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne. Roboty montażowe - wodociąg o średnicy fi 160 PCV długości 1349m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ. Ponadto część druga zamówienia obejmuje organizację zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłaty za media woda, energia elektryczna, ponosi wykonawca robót, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku Dz. U. Nr 151, poz. 1256, Wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, uzyskanie zgody na zajęcie ulic na czas budowy, zajęcie ulic, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, za wykonanie przecisków, oczyszczenie nawierzchni ulic podległych i sąsiednich do placu budowy, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie ziemi i błota, naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, odtworzenie na koszt własny znaków geodezyjnych w przypadku naruszenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, część 1 - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), część 2 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach