Przetargi.pl
Uporzadkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Koscielne

Gmina Kulesze Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 18-208 Kulesze Kościelne, Główna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 4769 010, , fax. 86 4769 013
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kulesze Kościelne
  Główna 6
  18-208 Kulesze Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 86 4769 010, , fax. 86 4769 013
  REGON: 45067020300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuleszek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporzadkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Koscielne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne". Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności m.in.: - sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, - wykonanie badań gruntowych, - obsługę geodezyjną, - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania, - nadzór autorski projektanta, - zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót, - zapewnienia dostawy wody pitnej podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy będący integralną częścią niniejszej SIWZ. Program Funkcjonalno – Użytkowy odzwierciedla stan prawny zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013.1129), w związku z OBIESZCZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 24 września 2013 roku, poz.1129.) Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne" jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający stwierdza, że ich zastosowanie nie ma charakteru obligatoryjnego i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie podczas realizacji zamówienia innych wprowadzonych do obrotu materiałów lub urządzeń, w tym także materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania, przez nie odpowiednich dokumentów opisujących za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, które dopuszczają dane materiały (wyroby) do użytkowania i pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście wprowadzone do obrotu lub do niego dopuszczone. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały (wyroby budowlane) spełniają wymagania określone (nie gorsze niż) w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach