Przetargi.pl
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Gminy Brody. Zakup i dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji”

GMINA BRODY ogłasza przetarg

 • Adres: 68-343 Brody, ul. Rynek 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRODY
  ul. Rynek 2
  68-343 Brody, woj. lubuskie
  REGON: 970770570
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Gminy Brody. Zakup i dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dla potrzeb Gminy Brody.Szczegółowy zakres dostawy został wyszczególniony w Rozdziale 6 SWZ oraz w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:co najmniej jedną dostawę, samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia sieci.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach