Przetargi.pl
Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" ogłasza przetarg

 • Adres: 81-651 Gdynia, Konwaliowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 244 599 , fax. 586 244 661
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
  Konwaliowa 1
  81-651 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 244 599, fax. 586 244 661
  REGON: 19002864300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – na warunkach opisanych w umowie, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – unieszkodliwiania odpadów wym. w ofercie Wykonawcy w procesie D 10, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 140 Mg (+/– 10 Mg). Odpady będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania do instalacji prowadzonej przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach