Przetargi.pl
UMW/AZ/PN-20/14 Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ oraz naprawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2014-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW/AZ/PN-20/14 Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ oraz naprawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz naprawa sprzętu komputerowego w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca ma wycenić każdą pozycję wykazu z uwzględnieniem kosztów: a) dojazdu pracowników serwisu do uszkodzonego sprzętu na terenie miasta Wrocławia, b) należności za pracę serwisanta - naprawę w miejscu użytkowania lub w serwisie firmowym, c) materiału potrzebnego do napraw, d) testowania i uruchomienia sprzętu po naprawie. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości są ilościami prognozowanymi. Zamawiający nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z zamieszczoną prognozą, jeżeli rzeczywiste potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego będą odbiegały od przedstawionego planu. 2. Procedura postępowania w przypadku naprawy, modernizacji czy rozbudowy sprzętu standardowego zawierającego podstawowe dyski twarde, napędy FDD, CD-Romy, pamięci, myszki, kable, karty graficzne, płyty główne oraz procesory: a) Wykonawca zrealizuje dostawę części i akcesoriów komputerowych wymienionych w zleceniu przekazanym przez Ośrodek Sieciowo - Komputerowy UMW (OSK), a Użytkownik potwierdzi w Karcie zlecenia (wystawionej przez Wykonawcę) wykonanie naprawy z wymianą podzespołów oraz poprawne działanie sprzętu po naprawie. b) Wykonawca przekaże do OSK potwierdzoną przez użytkownika Kartę zlecenia oraz fakturę VAT, wystawioną za wykonaną usługę (pkt. a) c) należność za zrealizowaną dostawę oraz usługę Zamawiający ureguluje w terminie 21 dni od daty podpisania Karty zlecenia i daty otrzymania faktury VAT. 3. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji serwisu oraz gwarancji wykonanej naprawy: a) odbiór zleceń w siedzibie OSK: w każdy wtorek i czwartek w godz. 10:00 - 12:00 b) czas realizacji zlecenia serwisowego zwykłego: 4 dni robocze od dnia odbioru zlecenia (w razie nie dokonania naprawy w tym czasie, zostanie dostarczony sprzęt zastępczy). c) czas realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem i telefonicznie: d) 1 dzień roboczy od dnia odbioru zlecenia, e) czas dostawy dokumentów licencyjnych: max. 14 dni, f) czas instalacji programów: 4 dni robocze od czasu przekazania protokołu instalacji z OSK do Wykonawcy, g) okres gwarancji na części komisowe instalowane w sprzęcie komputerowym, dla którego brak na rynku części nowych: min. 6 miesięcy, h) okres gwarancji pozostałych podzespołów, części czy akcesoriów: gwarancja producenta, nie krótsza jednak niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy - załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302370009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w postępowaniu UMW/AZ/PN-20/14

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2014 nr PN-20/14
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach