Przetargi.pl
UMW/AZ/PN-109/12 Dostawa 8 szt. mikroskopów o parametrach granicznych określonych w zał. 2A i 2B do Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW/AZ/PN-109/12 Dostawa 8 szt. mikroskopów o parametrach granicznych określonych w zał. 2A i 2B do Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UMW/AZ/PN-109/12 Przedmiotem zamówienia jest podzielony na dwie części: Część A Dostawa 6 mikroskopów dolnostolikowych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A, do Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modeli demonstracyjnych, powystawowych objętych jednak pełnym okresem gwarancyjnym. Część B Dostawa 2 mikroskopów biologicznych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B, do Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211, 50-556 Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w postępowaniu UMW/AZ/PN-109/12

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl link przetargi ZZP 2012 nr PN-109/12
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach