Przetargi.pl
Umowa ramowa na dostawy odzieży i obuwia roboczego

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 012126482
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Umowa ramowa na dostawy odzieży i obuwia roboczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy odzieży i obuwia roboczego, zwanych dalej w ogłoszeniu asortymentem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartej umowy ramowej (odpowiednio do części) zawiera załącznik nr 1A-1B do dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej zwanej dalej dokumentacją postępowania, przy czym ilości wskazane w załączniku nr 8 do dokumentacji postępowania (dla każdej części) służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy a zakupy asortymentów będą dokonywane do wartości umowy ramowej. 3. Wykonawca w każdej części w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się do: a) sprzedaży asortymentu, b) dostarczenia asortymentu do obiektu, o którym mowa w dokumentacji postępowania oraz do rozładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, c) (dotyczy części nr 1) w przypadku wskazania rozmiarów nietypowych - indywidualnego dobrania rozmiarów na podstawie wymiarów wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty. 4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment: a) był fabrycznie nowy, b) wolny od wad, c) był zgodny z wymaganiami zawartymi (odpowiednio do części) w załączniku nr 1A-1B do dokumentacji postępowania, d) umieszczony w opakowaniu zewnętrznym, zabezpieczającym asortyment przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i/lub składowania, zawilgoceniem, zabrudzeniem. Asortyment (odpowiednio do rodzaju), ma być zapakowany w opakowanie jednostkowe oraz oznaczone rozmiarem. Dodatkowo opakowanie jednostkowe asortymentu tego samego rozmiaru należy umieścić w opakowaniu zbiorczym – kartonie. Karton powinien być zaklejony taśmą. Na kartonie musi być zamieszczona informacja dotycząca ilości oraz rozmiaru asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego dla każdej z części w pkt 1.3 niniejszej Sekcji może polegać w każdej części na zdolnościach zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w którejś z części musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzonego na podstawie wzoru -załącznik- nr 7A-7B do do dokumentacji postępowania (odpowiednio do części) 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonego na podstawie wzoru (wzór - załącznik nr 3 do dokumentacji postępowania). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach