Przetargi.pl
Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólny zakres zamówienia obejmuje: 1)Wykonanie nawierzchni glinowo – żwirowej według następujących warstw: a.nawierzchnia żwirowo – glinowa gr. 8-10 cm b.pospółka gr. 5 cm c.tłuczeń kamienny gr. 15 cm 2)Wykonanie nawierzchni z płyt yomb 3)Oczyszczenie brzegu jeziora, wykonanie opasek brzegowych 4)Budowa dwóch altan rekreacyjnych pokrytych gontem 5)Utworzenie parkingu dla postoju 10 pojazdów o nawierzchni glinowo - żwirowej 6)Montaż lamp solarnych (7 sztuk) 7)Montaż małej architektury: ławki, pojemniki na odpady, tablice edukacyjne według wzoru – załącznik (7 sztuk), kierunkowe (3 sztuki) i gatunkowe (14 sztuk), stojaki na rowery (2 sztuki), ławo stoły zgodnie z projektem (2 sztuki) 8)Zagospodarowanie zieleni (20 sztuk roślin wodnych, rośliny wieloletnie na powierzchni 100 m2) – wybór spośród następujących gatunków: macierzanka, budziszek, dąbrówka, barwinek, jałowiec dywanowy, szałwia, żągwin, rubekia – Wykonawca przed posadzeniem roślinności sporządzi projekt nasadzeń do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający wniesie uwagi / zaakceptuje projekt w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia projektu. 9)Montaż tablicy projektowej, którą należy umieścić wraz z rozpoczęciem prac w miejscu realizacji projektu. Tablica o rozmiarze min. 80x120 cm, na podkładzie z blachy ocynkowanej oklejonych folią polimerową z zadrukiem, na profilu stalowym, wysokość tablicy ok. 2 mb, montowana w szklankach betonowych. Wzór tablicy w załączeniu do SIWZ. Treść tablicy zostanie przez Wykonawcę uzupełniona o dane projektu przekazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy Formularz ofertowy Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) wadium (w przypadku wnoszonego w formie niepieniężnej dołączyć do oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach