Przetargi.pl
Udzielenie trzech kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.680.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r. na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek II etap”, „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”, „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”

Gmina Złotniki Kujawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 17 160 , fax. 52 35 17 160 wew. 51
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotniki Kujawskie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 17 160, fax. 52 35 17 160 wew. 51
  REGON: 92350808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie trzech kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.680.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r. na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek II etap”, „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”, „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Udzielenie trzech kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.680.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r. na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek II etap”, „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”, „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”: a) Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek II etap: wielkość kredytu do kwoty 380.000,00 zł, termin uruchomienia kredytu: listopad 2019r., karencja w spłacie 1 rok i jeden miesiące, spłaty ratalne w okresie 2021-2024, spłata w 16 równych ratach poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca - pierwsza rata od pierwszego dnia roboczego miesiąca stycznia, możliwość rezygnacji z kredytu w przypadku braku realizacji przedsięwzięcia lub kredytu w niższej wysokości bez dodatkowych kosztów, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów b) Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich: wielkość kredytu do kwoty: 650.000,00 zł, termin uruchomienia kredytu: listopad 2019r., karencja w spłacie 1 rok i jeden miesiąc, spłaty ratalne w okresie: 2021-2024, spłata w 16 równych ratach poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca - pierwsza rata od pierwszego dnia roboczego miesiąca stycznia, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów c) Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich: wielkość kredytu do kwoty: 650.000,00 zł, termin uruchomienia kredytu: grudzień 2019r., karencja w spłacie 1 rok i jeden miesiąc, spłaty ratalne w okresie: 2021-2024, spłata w 16 równych ratach poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca - pierwsza rata od pierwszego dnia roboczego miesiąca stycznia, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów 2. Uruchomienie transz kredytu nastąpi w wysokości i terminie uzgodnionym z Wykonawcą zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Spłata odsetek od kredytu rozpocznie się od dnia zaciągnięcia kredytu, płatne pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjęta będzie rzeczywista liczba dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach i w roku. Wykonawca na co najmniej 4 dni przed upływem terminu kolejnej raty poinformuje pisemnie o wysokości odsetek. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek będzie dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. 4. Kredyt będzie udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną w przetargu marżę banku, która jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 3 M na dzień 08.10.2019r. Zmiana stawki % kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 3 M. 5. Kredyt zostanie przekazany bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Złotniki Kujawskie. 6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo: - rezygnacji z kredytu bez ponoszenia kosztów, - rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, - wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, - zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku przedterminowej spłaty części kredytu, 9. Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego żadnych innych opłat ani prowizji poza określonymi w złożonej ofercie. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 11. Zamawiający oświadcza, że na dzień 07.10.2019r.: - na rachunkach bankowych Gminy Złotniki Kujawskie nie ciążą zajęcia egzekucyjne, - Gmina Złotniki Kujawskie nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, - w okresie ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w gminie program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, - w okresie ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy Złotniki Kujawskie działania windykacyjne zadłużenia w bankach, - Gmina Złotniki Kujawskie nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani wobec Urzędu Skarbowego, - w Gminie Złotniki Kujawskie nigdy nie zostały podjęte uchwały o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. 12. Sytuację finansową i zdolność kredytową Gminy Złotniki Kujawskie określają załączniki do SIWZ. 13. Gmina posiada niezbędne opinie o możliwości spłaty kredytów, objętych niniejszą specyfikacją. 14. Zamawiający określa standardy jakościowe niniejszego zamówieni, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia: - w niniejszej SIWZ wskazano szczegółowo przedmiot zamówienia: udzielenie długoterminowego kredytu bankowego – jest to produkt finansowy o określonym w SIWZ standardzie, - w postępowaniu mogą wziąć udział wszystkie banki, działające w oparciu o przepisy Prawa bankowego, - warunki udzielania kredytu, tj. zasady polityki kredytowania regulują powszechnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe. 15)Bank nie naliczy prowizji i innych opłat od udzielonego kredytu ( jedyną opłatą może być marża) 16) Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M z dnia 08 października 2019r. 17)Oprocentowanie kredytu ustalane będzie na podstawie stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR-3M, notowanej na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytu oraz ten sam dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w okresie spłaty kredytu, powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę banku. 18)Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 19) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 20) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 21)Zamawiający nie korzysta z: • leasingu • forfaitingu • emisji papierów dłużnych 22. Wymagania stawiane wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Pr. bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy - załącznik Nr 1, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach