Przetargi.pl
UDZIELENIE SCHRONIENIA PRZEZ PRZYZNANIE TYMCZASOWEGO MIEJSCA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 39200 Dębica, ul. Akademicka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6813590,6813591,6705006 , fax. 146 705 006
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Akademicka 12
  39200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 6813590,6813591,6705006, fax. 146 705 006
  REGON: 85001916800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-debica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE SCHRONIENIA PRZEZ PRZYZNANIE TYMCZASOWEGO MIEJSCA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla 40 osób bezdomnych z terenu miasta Dębicy. 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85 31 10 00-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu miasta Dębicy będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz. 953), z zastrzeżeniem treści art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310). 3.2. Zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, polega na: 1) świadczeniu usług przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. 2) umożliwieniu całodobowego przebywania w schronisku w tym zapewnieniu miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20oC. 3) umożliwieniu korzystania z prysznica, wymiany odzieży, prania i suszenia odzieży, 4) zapewnieniu dezynfekcji i dezynfekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany. 5) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. 6) zapewnieniu informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej organizowaniu. 7) zapewnieniu usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, realizowane m. in. przez: a) trening umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych; b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, c) zapewnieniu usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na uczestnictwie w grupach wsparcia: 8) uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności realizowane m. in. przez: a) zajęcia przygotowywujące do podjęcia zatrudnienia, b) trening gospodarowania własnym budżetem, c) trening prowadzenia gospodarstwa domowego, d) uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej. 1) zapewnieniu profesjonalnej kadry placówki tj. opiekuna i pracownika socjalnego. Opiekun musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownik socjalny musi posiadać wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy o pomocy społecznej. 2) spełnianiu stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p. poż. I sanitarno – higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Liczba miejsc w schroniskach nie większa niż 80 osób. 3) spełnianiu warunku powierzchni przypadającej na osobie w pomieszczeniu tj. nie mniej niż 4 m2. W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2 na osobę. 4) wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych w co najmniej: jedno okno oraz swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac, komplet pościeli (tj.: poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szaf osobistych. 5) wyposażeniu sanitariatów w urządzenia natryskowe, wc, umywalki, ze stałym dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych. 6) posiadaniu pomieszczenia do samodzielnego przygotowania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne, a także pomieszczenia do spożywania posiłków. 7) posiadaniu pomieszczenia na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę. 8) posiadaniu pomieszczenia biurowego. 9) posiadaniu pomieszczenia magazynowego odzieży, bielizny, pościeli wyposażone w regały i szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych. 10) posiadaniu wydzielonego pomieszczenia magazynowego na przechowywanie środków czystości i higieny. 11) posiadaniu wydzielonego pomieszczenia do spotkań indywidualnych. 12) posiadaniu wydzielonego pomieszczenia lub części, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu. d) standard usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz. 953), z zastrzeżeniem treści art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310). 3.3. Liczba osób, którym zostanie udzielone schronienie z uzasadnionych przyczyn może ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu. 3.4. Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Zamawiającego. 3.5. Nieobecność osoby bezdomnej w schronisku do 14 dni roboczych wlicza się do okresu pobytu w schronisku. 3.6. Odpłatność za udzielenie schronienia musi być zgodna z Uchwałą Nr XXVI/279/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyty w schronisku dla osób bezdomnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania zadań, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ oraz, że jest wpisany do Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach