Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2019 r.

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zaborska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338429311 , fax. +48338429361
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  Zaborska 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. +48338429311, fax. +48338429361
  REGON: 07218178700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w złotych w łącznej wysokości: 2 000 000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2019 roku. Zgodnie z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), kwota kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim wraz ze stosownym upoważnieniem dla Prezydenta Miasta Oświęcim do jego zaciągnięcia zawarte są w § 3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały Nr XII/221/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 r. - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), poprzez posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach