Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 493 000,00 zł

Gmina Śliwice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-530 Śliwice, ul. Ks. Dr St. Sychowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 340 710 , fax. 523 340 725
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śliwice
  ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 340 710, fax. 523 340 725
  REGON: 92351140000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 493 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 493 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2020r. 3. Spłata kredytu nastąpi do 2031 roku. 4. Karencja w spłacie kapitału – 3 lata 5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. 6. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 7. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 9. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN]. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę banku (stawka WIBOR 1M – stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca). 11. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała. 12. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący wskazany przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 13. Spłata kapitału nastąpi w ratach. Rata kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału z wyjątkiem raty przypadającej w 2023 roku płatnej na ostatni dzień roboczy I kwartału oraz rat przypadających w grudniu danego roku, które zostaną zapłacone do 28 grudnia. Ostatnia rata kredytu będzie płacona 28 listopada 2031 roku. Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco: 1) 2023 rok – 1 rata po 5 000,00 zł, 2) 2024 rok – 4 raty po 16 000,00 zł, 3) 2025 rok – 4 raty po 16 000,00 zł, 4) 2026 rok – 4 raty po 16 000,00 zł, 5) 2027 rok – 4 raty po 64 800,00 zł, 6) 2028 rok – 4 raty po 64 800,00 zł, 7) 2029 rok – 4 raty po 64 800,00 zł, 8) 2030 rok – 4 raty po 64 800,00 zł, 9) 2031 rok – 4 raty po 64 800,00 zł. 14. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi dnia 18 grudnia 2020 roku. 15. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca grudnia 2020r. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczenia odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 10 następnego miesiąca. 16. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. 17. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 18. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach