Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 450 140 , fax. 184 450 202
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 184 450 140, fax. 184 450 202
  REGON: 52779900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umgrybow www.grybow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa – udzielenie i obsługa dwóch kredytów wyprzedzających finansowanie ze środków EFRR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 1300,00 zł., w tym: 8.1.1. Część I: 1000,00 zł, 8.1.2. Część II: 300,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, pełnomocnictwo jeżeli wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach