Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000 zł na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Tymbark i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Urząd Gminy w Tymbarku ogłasza przetarg

 • Adres: 34-650 Tymbark, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 325 637 , fax. 183 325 632
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Tymbarku
  Rynek 49
  34-650 Tymbark, woj. małopolskie
  tel. 183 325 637, fax. 183 325 632
  REGON: 55078100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tymbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000 zł na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Tymbark i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu do kwoty 1 000 000 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Tymbark do kwoty 400 829,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 599 171,00 zł. 2)Kredyt będzie udzielony na rachunek podstawowy Urzędu Gminy Tymbark w terminie do 27.12.2019 r. według zapotrzebowania Zamawiającego. 3)Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 15.10.2019 r. 4)Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2028 5)Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco. 6)Terminy spłaty kredytu w latach 2020 – 2028, w tym: - w 2020 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2021 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2022 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2023 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2024 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2025 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2026 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2027 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł, - w 2028 roku: 4 raty po 50 000,00 zł; łącznie – 200 000,00 zł, 7) Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN. 9) Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 %. 10) Nie będą pobierane: a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego kwartału (za 2019 rok do 31.XII.2019), za okres od uruchomienia kredytu. 12) Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.03.2020 r. 13) Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat. 14) Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową. 15) Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego. 16) W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w dniu poprzedzającym wyznaczoną datę. 17) Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji lub korespondencji elektronicznej e-mail w ciągu maksymalnie 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu do dnia 27.12.2019 r. 18) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie. 20) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe. 21) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu zabezpieczającym kredyt. 22) Zgodnie z artykułem 36a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonywał usługe związaną z udzieleniem i obsługą kredytu siałami własnymi, bez udziału podwykonawców. 23) Do wyliczenia ceny w ofercie należy przyjąć jedno uruchomienie kredytu 24) Za termin spłat rat kapitałowych należy przyjąć ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy 25) Odsetki płatne na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności fizycznych obejmujących usługi w tym obsługę kredytu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ile ich wykonywanie mieści się w pojęciu stosunku pracy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione) do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wartości przedmiotu umowy. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy prze wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1, Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę □ pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz.128) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik 2 do SIWZ); 2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach