Przetargi.pl
Udrożnienie i remont budowli na cieku Olszówka w m. Ubocze + okazanie granicy na dł. 60,0 mb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Jaśkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757824602 , fax. 757824506
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
  Jaśkiewicza 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 757824602, fax. 757824506
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udrożnienie i remont budowli na cieku Olszówka w m. Ubocze + okazanie granicy na dł. 60,0 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty konstrukcyjno-remontowe p.n. Udrożnienie i remont budowli na cieku Olszówka w m. Ubocze + okazanie granicy na dł. 60,0 mb Skrócony opis: Roboty przygotowawcze w tym: roboty rozbiórkowe, roboty pomiarowe; Roboty zasadnicze; Wykonanie muru kamienno-betonowego wraz z robotami towarzyszącymi; Wykonanie nadbudów z koszy siatkowo-kamiennych wraz z robotami towarzyszącymi; Wykonanie wzmocnień muru ścianką betonową wraz z robotami towarzyszącymi; Wykonanie podbudowy fundamentowej wraz z robotami towarzyszącymi; Roboty porządkowe; Humusowanie i obsiew skarp i terenu przyległego mieszanką traw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach