Przetargi.pl
udowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork w wariancie podstawowym

Powiat Lęborski ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 632 810 , fax. 598 632 850
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lęborski
  ul. Czołgistów 5
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 632 810, fax. 598 632 850
  REGON: 77097964800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-lebork.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork w wariancie podstawowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork w wariancie podstawowym” Roboty budowalne będą polegały na wykonaniu: 1) siłowni plenerowej składającej się z 9 urządzeń. 2) strefy relaksu w skład której wejdą 4 ławki o dł. 1,80m, jeden stół do ping-ponga, jeden stół do szachów i chińczyka, 2 kosze na śmieci, jeden stojak na 5 rowerów oraz tablica informacyjna, nawierzchnia z kostki brukowej o pow ok. 40m2, nasadzenia zieleni i wysiania trawników Szczegółowy zakres prac określony został w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, która zawiera Projekt budowlany, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców z osobna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach