Przetargi.pl
Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, Leśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
  Leśna 1
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 000310172
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1a,b, Dodatku nr 1, 2, 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”.Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część 2: Ubezpieczenie OCa) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność lecznicząb) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia 4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1a,b, Dodatku nr 1, 2, 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu naprowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalnościubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach