Przetargi.pl
„Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie”

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 754 76 11
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE
  ul. Krótka 1
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 754 76 11
  REGON: 590028079
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia w zakresie:1) Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD)2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI)Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi integralną część niniejszego SWZ.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia .Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi integralną część niniejszego SWZ.Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowiskuSzczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi integralną część niniejszego SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach