Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU CHODZIESKIEGO

Powiat Chodzieski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 282 72 64 , fax. 67 281 27 11
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chodzieski
  ul. Wiosny Ludów 1 1
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 67 282 72 64, fax. 67 281 27 11
  REGON: 57079950400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chodzieski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU CHODZIESKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Chodzieskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach