Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Zielna 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544116454 , fax. 54 429 66 28
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
  Zielna 13 21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544116454, fax. 54 429 66 28
  REGON: 384814038

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części 01 – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66.51.50.00 – 3, CPV - 66.51.54.00 – 7), (b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalnością i posiadanego mienia (CPV - 66.51.60.00 – 0), (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac na cele społeczne lub społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, m.in. skazanych, wolontariuszy, praktykantów (CPV -66.51.21.00 – 3). Części 02 – ubezpieczenia komunikacyjne: (a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV - 66516100-1), (b) Ubezpieczenie autocasco (CPV - 66515000-3, CPV- 66514110-0), (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (CPV - 66512100-3), (d) Ubezpieczenie assistance (CPV 66514110-0).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1,8,9,13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia oraz co najmniej w grupie 1,3,10,18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do tego warunku warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach