Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Gmina Grodziczno ogłasza przetarg

 • Adres: 13-324 Grodziczno, Grodziczno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 564 729 126 , fax. 564 729 106
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziczno
  Grodziczno
  13-324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 564 729 126, fax. 564 729 106
  REGON: 87714202530000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,  Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  Ubezpieczenie autocasco,  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,  Ubezpieczenie assistance. Część III przedmiotu zamówienia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Program Ubezpieczenia Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381) 3.2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, ustandaryzowany dokument zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U z 2018 r., poz. 2210 z późn. zm.) dla poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z OWU – w celu wykazania spełnienia przez oferowane usługi ubezpieczenia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te mogą zostać złożone w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134). Sposób przekazania tych dokumentów zostanie określony w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy. 3.4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi: - osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wystawianie dokumentów ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń), - osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód, przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie: posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy: 1.Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Grupa kapitałowa Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach