Przetargi.pl
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Wieluniu na lata 2023 - 2025”

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Ludwika Zamenhofa 17
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438433115 , fax. 438434217
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Ludwika Zamenhofa 17
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438433115, fax. 438434217
  REGON: 730034235
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://komunalne.wielun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Wieluniu na lata 2023 - 2025”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ubezpieczenie budynków Gminy Wieluń2. Ubezpieczenie budynków WTBS Sp. z o.o.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Wieluń z tytułu posiadania budynków i lokali4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WTBS Sp. z o.o.1. Ubezpieczenie mienia Wspólnot Mieszkaniowych2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:A) Nie podlegają wykluczeniu;B) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu:1. Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawcysą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,co w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że są w pisani do Krajowego Rejestru Sądowego.2. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Warunek ten uznaje się zaspełniony, jeśli Wykonawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeńDziału II Załącznika do Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczenioweji reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 poz. 1130) w zakresie nie mniejszym, niż opisany w niniejszej SWZ.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.4. Zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach